ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರಮುಖ ಘಟನೆಗಳು – 7ನೇ ತರಗತಿ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ

ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರಮುಖ ಘಟನೆಗಳು – ಅಧ್ಯಾಯ 1 ಪಾಠದ ಪರಿಚಯಭಾರತವನ್ನು ಜಾತ್ಯತೀತ ರಾಷ್ಟ್ರವೆಂದು ಏಕೆ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೆ? ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮತಾವಲಂಬಿಗಳು ಸೌಹಾರ್ದದಿಂದ ಜೀವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ರಿಲಿಜನ್‍ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ತಿಳಿಯೋಣ.ಮಧ್ಯಯುಗದಲ್ಲಿ ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಏಷ್ಯದಲ್ಲಾದ ಭಾರಿ ಸ್ಥಿತ್ಯಂತರಗಳು...

ಭಾರತ – ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆ – 6ನೇ ತರಗತಿ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ

ಭಾರತ – ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆ – ಅಧ್ಯಾಯ -1 ಪಾಠದ ಪರಿಚಯ ದೇಶದ ಹಿರಿಮೆ ಗರಿಮೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದು ಶಿಕ್ಷಣದ ಒಂದು ಅತ್ಯವಶ್ಯ ಆಯಾಮ. ಇಂತಹ ಅರಿವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಕುರಿತು ಹೆಮ್ಮೆ, ಗೌರವವನ್ನು ಮೂಡಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಏಕತೆಯನ್ನು ತರಬಲ್ಲದು. ಇದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿರಿಸಿ ಭಾರತೀಯರು ವಿವಿಧ...

THE QUARREL – 7th English

THE QUARREL – Poem I quarrelled with my brother,I don’t know what about,One thing led to anotherAnd somehow we fell out.The start of it was slight, 5 The end of it was strong,He said he was right,I knew he was wrong!We hated one another.The afternoon turned...

WEALTH AND VALUES – 7th English

WEALTH AND VALUES – Unit-8 Wealth and Values – A Play Here is the story of a rich businessman Mr. Balaji and his sons Gagan and Rahul. Gagan always helped his father and was a very responsible boy. But Rahul was very irresponsible, always enjoying his time...

DEAR GRANDMA AND GRANDPA – 7th English

DEAR GRANDMA AND GRANDPA – Poem When we are with you, we always have fun,You make us feel we’re your special ones!We can tell by the kindness in your smiles,You recall how things look through the eyes of a child.If we really need a hug or two, 5We know that we...

NEST WITH GRAND PARENTS – 7th English

NEST WITH GRAND PARENTS – Unit 7 Lalitha Sridhar 1. “Amma, why are you removing all my things from the cupboard?”. Anjali asked in a voice which sounded like she was ready for a fight. “You already know, Anjali. Dada and Dadi need some place for keeping their...

MOUNTAIN CLIMBING – 7th English

MOUNTAIN CLIMBING – Poem Laura Howell Horner Through the mistup the winding roadto the mountain highI did climb. Eager I walkover stones and dusthigher and higherlost in my mind. Legs achingfrom the assentchest rising and falling’tis not easy I find....

JOURNEY TO THE TOP – 7th English

JOURNEY TO THE TOP – Unit 6 Before you read: Listening Text I.L. Listen to the text read by your teacher and identify the personalities. Write their names in the space provided. a) Saalumarada Thimmakka b) Sudha Chandran c) Kiran Bedi d) Sania Mirza The pictures...

A SONNET FOR MY INCOMPARABLE MOTHER – 6th English

A SONNET FOR MY INCOMPARABLE MOTHER – Poem Preparatory activity: Using the clues given below, try to write a few lines about your mother: 1) My mother is ———–My mother is ———–My mother is...