ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು – 1ನೇ ತರಗತಿ ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನ

ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ವಿಡಿಯೋ ಪಾಠಗಳು ನಲಿ ಕಲಿ | ಒಂದನೇ ತರಗತಿ | ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನ | ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಚಟುವಟಿಕೆ | ಮೆಟ್ಟಿಲು ಸಂಖ್ಯೆ 6 ನಲಿಕಲಿ | ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನ | 1ನೇ ತರಗತಿ | ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಚಟುವಟಿಕೆ | ಮೆಟ್ಟಿಲು ಸಂಖ್ಯೆ-7 |...

ಕುಟುಂಬ – 1ನೇ ತರಗತಿ ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನ

ಕುಟುಂಬ – 1ನೇ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ವಿಡಿಯೋ ಪಾಠಗಳು ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನ 1 ನೇ ತರಗತಿ ಕುಟುಂಬ 1ನೇ ತರಗತಿ | ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನ | ಕುಟುಂಬ. ನಲಿಕಲಿ, ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನ | 1ನೇ ತರಗತಿ, ಮೈಲಿಗಲ್ಲು 1 | ಮೆಟ್ಟಿಲು ಸಂಖ್ಯೆ 11 | ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹಾಡು. ನಲಿಕಲಿ | ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನ | 1ನೇ ತರಗತಿ | ಮೈಲುಗಲ್ಲು 1 | ಮೆಟ್ಟಿಲು ಸಂಖ್ಯೆ 12 ಮತ್ತು...

ಅಂಕಿಗಳ ಬರವಣಿಗೆ – 1ನೇ ತರಗತಿ ಗಣಿತ

ಅಂಕಿಗಳ ಬರವಣಿಗೆ – 1ನೇ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸಂವೇದ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಠಗಳು Samveda 2021-22 Samveda 2021-22 | Day-07 | Classes 1-3 | Nali-Kali | Kannada ಪೂರಕ ವಿಡಿಯೋಗಳು 1ನೇ ತರಗತಿ | ನಲಿಕಲಿ ಗಣಿತ | 1ರಿಂದ 5ರವರೆಗೆ ಎಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಬರೆವಣಿಗೆ. ನಲಿ ಕಲಿ |1ನೇ ತರಗತಿ ಗಣಿತ | ಮೈಲುಗಲ್ಲು-1 | ಮೆಟ್ಟಿಲು...

ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು – 1ನೇ ತರಗತಿ ಗಣಿತ

ವಿಂಗಡಣೆ / ಸ್ಥಾನಗಳು / ಎಣಿಕೆ / ಗಾತ್ರಗಳು / ಆಕಾರಗಳ ಹೋಲಿಕೆ / ತೂಕ / ಹೆಚ್ಚು-ಕಡಿಮೆ-ಸಮ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಠಗಳು ನಲಿಕಲಿ ಗಣಿತ | ಒಂದನೇ ತರಗತಿ | ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಲಿ ಕಲಿ, 1ನೇ ತರಗತಿ, ಗಣಿತ, ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಚಟುವಟಿಕೆ, ಮೆಟ್ಟಿಲು ಸಂಖ್ಯೆ 3,4,5 ಮತ್ತು 6 ನಲಿ ಕಲಿ, 1ನೇ ತರಗತಿ, ಗಣಿತ, ಮೆಟ್ಟಿಲು ಸಂಖ್ಯೆ 09,10 ಮತ್ತು...

ಜ ವ ಮ ಬ ನ – 1ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ

ಜ ವ ಮ ಬ ನ – 2ನೇ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ವಿಡಿಯೋ ಪಾಠಗಳು ಕನ್ನಡ ಅಕ್ಷರಭ್ಯಾಸ ಹಂತ-2 | ಜ ವ ಮ ಬ ನ | Kannada basic stage-2 ಕನ್ನಡ | ಜ ವ ಮ ಬ ನ | Kannada | 1st std lesson ನಲಿಕಲಿ ಭಾಷೆ | ಒಂದನೇತರಗತಿ | 2ನೇಮೈಲಿಗಲ್ಲು | ಜ ವ ಮ ಬ ನ ಕನ್ನಡ | ಒಂದನೆೇ ತರಗತಿ | ಎರಡನೇ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು | ಜ,ವ,ಮ,ಬ,ನ...