ಓ ಔ ಹ ಶ – 1ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ

ಓ ಔ ಹ ಶ – 6ನೇ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ವಿಡಿಯೋ ಪಾಠಗಳು ಓ ಔ ಹ ಶ ಕಲಿಕೆ 1ನೇ ತರಗತಿಯ 6ನೇ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಓ, ಔ, ಹ, ಶ… ಅಕ್ಷರಗಳ ಕಲಿಕೆ… ಹಂತ : 6 ಓ ಔ ಹ...

ಸಂಕಲನ – 1ನೇ ತರಗತಿ ಗಣಿತ

ಸಂಕಲನ – 2ನೇ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ವಿಡಿಯೋ ಪಾಠಗಳು ನಲಿಕಲಿ 1 ಸಂಕಲನದ ಹಾಡು ನಲಿಕಲಿ, ಗಣಿತ, 1ನೇ ತರಗತಿ. ಮೈಲುಗಲ್ಲು-2 1ನೇ ತರಗತಿ ಗಣಿತ ವಿಡಿಯೋ...

ಲ ಷ ಈ ಊ ಕ – 1ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ

ಲ ಷ ಈ ಊ ಕ – 4ನೇ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ವಿಡಿಯೋ ಪಾಠಗಳು ನಲಿಕಲಿ: ಕನ್ನಡ:1ನೇ ತರಗತಿ 4 ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ನಲಿಕಲಿ 1ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ -4ನೇ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು (ಭಾಗ-1/6) ಲ,ಷ,ಈ,ಊ,ಕ ನಲಿಕಲಿ 1ನೇ ತರಗತಿ,ಕನ್ನಡ 4ನೇ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಭಾಗ 2/6 (ಲ,ಷ,ಈ,ಊ,ಕ) ನಲಿಕಲಿ ಕನ್ನಡ -1ನೇ ತರಗತಿ 4ನೇ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಲ,ಷ,ಈ,ಊ,ಕ (ಭಾಗ – 3/6 )...