ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರ – 1ನೇ ತರಗತಿ ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನ

ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರ – 2ನೇ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ವಿಡಿಯೋ ಪಾಠಗಳು ನಲಿ ಕಲಿ, 1ನೇ ತರಗತಿ, ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನ, ಮೈಲುಗಲ್ಲು-2, ಮೆಟ್ಟಿಲು ಸಂಖ್ಯೆ 18,19 ಮತ್ತು 20 ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು...

ಲ ಷ ಈ ಊ ಕ – 1ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ

ಲ ಷ ಈ ಊ ಕ – 4ನೇ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ವಿಡಿಯೋ ಪಾಠಗಳು ನಲಿಕಲಿ: ಕನ್ನಡ:1ನೇ ತರಗತಿ 4 ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ನಲಿಕಲಿ 1ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ -4ನೇ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು (ಭಾಗ-1/6) ಲ,ಷ,ಈ,ಊ,ಕ ನಲಿಕಲಿ 1ನೇ ತರಗತಿ,ಕನ್ನಡ 4ನೇ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಭಾಗ 2/6 (ಲ,ಷ,ಈ,ಊ,ಕ) ನಲಿಕಲಿ ಕನ್ನಡ -1ನೇ ತರಗತಿ 4ನೇ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಲ,ಷ,ಈ,ಊ,ಕ (ಭಾಗ – 3/6 )...