ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು – 1ನೇ ತರಗತಿ ಗಣಿತ

ವಿಂಗಡಣೆ / ಸ್ಥಾನಗಳು / ಎಣಿಕೆ / ಗಾತ್ರಗಳು / ಆಕಾರಗಳ ಹೋಲಿಕೆ / ತೂಕ / ಹೆಚ್ಚು-ಕಡಿಮೆ-ಸಮ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಠಗಳು ನಲಿಕಲಿ ಗಣಿತ | ಒಂದನೇ ತರಗತಿ | ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಲಿ ಕಲಿ, 1ನೇ ತರಗತಿ, ಗಣಿತ, ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಚಟುವಟಿಕೆ, ಮೆಟ್ಟಿಲು ಸಂಖ್ಯೆ 3,4,5 ಮತ್ತು 6 ನಲಿ ಕಲಿ, 1ನೇ ತರಗತಿ, ಗಣಿತ, ಮೆಟ್ಟಿಲು ಸಂಖ್ಯೆ 09,10 ಮತ್ತು...

ಜ ವ ಮ ಬ ನ – 1ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ

ಜ ವ ಮ ಬ ನ – 2ನೇ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ವಿಡಿಯೋ ಪಾಠಗಳು ಕನ್ನಡ ಅಕ್ಷರಭ್ಯಾಸ ಹಂತ-2 | ಜ ವ ಮ ಬ ನ | Kannada basic stage-2 ಕನ್ನಡ | ಜ ವ ಮ ಬ ನ | Kannada | 1st std lesson ನಲಿಕಲಿ ಭಾಷೆ | ಒಂದನೇತರಗತಿ | 2ನೇಮೈಲಿಗಲ್ಲು | ಜ ವ ಮ ಬ ನ ಕನ್ನಡ | ಒಂದನೆೇ ತರಗತಿ | ಎರಡನೇ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು | ಜ,ವ,ಮ,ಬ,ನ...

ರ ಗ ಸ ದ ಅ – 1ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ

ರ ಗ ಸ ದ ಅ – 1ನೇ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸಂವೇದ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಠಗಳು Samveda 2021-22 | Day-07 | Classes 1-3 | Nali Kali | Kannada  Samveda 2021-22 | Ra GA Sa Da A ಪೂರಕ ವಿಡಿಯೋಗಳು ನಲಿ ಕಲಿ, ಭಾಷೆ | 1ನೇ ತರಗತಿ | ಮೈಲಿಗಲ್ಲು 1 | ಮೆಟ್ಟಿಲು ಸಂಖ್ಯೆ 16 19 ಮತ್ತು 24 ರ ಗ ಸ ದ ಅ | 1ನೇ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು | 1ನೇ...