ಸಂಖ್ಯೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಟ – ಅಧ್ಯಾಯ 3

Samveda – 6th – Maths – Playing with Numbers (Part 1 of 3) | ಭಾಗ – 1
Samveda – 6th – Maths – Playing with Numbers (Part 2 of 3) | ಭಾಗ – 2
Samveda – 6th – Maths – Playing with Numbers (Part 3 of 3) | ಭಾಗ – 3

ಹೆಚ್ಚಿನ ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ವಿಡಿಯೋಗಳು

6th maths lesson 3 ಸಂಖ್ಯೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಟ ಭಾಗ 1
6th maths lesson 3 ಸಂಖ್ಯೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಟ ಭಾಗ 2
6th maths lesson 3 ಸಂಖ್ಯೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಟ ಭಾಗ 3
6th maths lesson 3 ಸಂಖ್ಯೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಟ ಭಾಗ 4
6th maths lesson 3 ಸಂಖ್ಯೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಟ ಭಾಗ 5
6th maths lesson 3 ಸಂಖ್ಯೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಟ ಭಾಗ 6
6th maths lesson 3 ಸಂಖ್ಯೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಟ ಭಾಗ 7

ಅಭ್ಯಾಸಗಳು

ಅಭ್ಯಾಸ 3.1ಗಾಗಿ ಮೇಲಿನ ಲಿಂಕ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
ಅಭ್ಯಾಸ 3.2ಗಾಗಿ ಮೇಲಿನ ಲಿಂಕ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
ಅಭ್ಯಾಸ 3.3ಗಾಗಿ ಮೇಲಿನ ಲಿಂಕ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
ಅಭ್ಯಾಸ 3.4ಗಾಗಿ ಮೇಲಿನ ಲಿಂಕ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
ಅಭ್ಯಾಸ 3.5ಗಾಗಿ ಮೇಲಿನ ಲಿಂಕ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
ಅಭ್ಯಾಸ 3.6ಗಾಗಿ ಮೇಲಿನ ಲಿಂಕ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
ಅಭ್ಯಾಸ 3.7ಗಾಗಿ ಮೇಲಿನ ಲಿಂಕ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.