ಮಾನಸಿಕ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ – ಅಧ್ಯಾಯ–8

ವಿಡಿಯೋ ಪಾಠಗಳು

4ನೇ ತರಗತಿ ಗಣಿತ ಅಧ್ಯಾಯ-8 ಮಾನಸಿಕ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ.4ne taragathi ganitha adyaya-8 manasika lekkachara

4ನೇ ತರಗತಿ ಗಣಿತ ಅಧ್ಯಾಯ-8 ಮಾನಸಿಕ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಭಾಗ-2)4ne taragathi ganitha adyaya-8 manasika lekkachara

4ನೇ ತರಗತಿ ಗಣಿತ ಅಧ್ಯಾಯ-8 ಮಾನಸಿಕ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ (ಭಾಗ-3)4ne taragathi ganitha adyaya-8 manasika lekkachara

ಅಭ್ಯಾಸಗಳು

ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಮೇಲಿನ ಲಿಂಕ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ