4ನೇ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು

ವಿಡಿಯೋ ಪಾಠಗಳು

4 ನೇ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು 2ನೇ ತರಗತಿ ಔತ್ವ ಸ್ವರ ಪರಿಚಯ
ನಲಿಕಲಿ ಕನ್ನಡ 2ನೇ ತರಗತಿ 4ನೇ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು – ಔತ್ವ (ಭಾಗ – 1/4)
ನಲಿಕಲಿ ಕನ್ನಡ 2ನೇ ತರಗತಿ 4ನೇ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಔತ್ವ – ಭಾಗ 2/4
ನಲಿಕಲಿ ಕನ್ನಡ 2ನೇ ತರಗತಿ 4ನೇ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಔತ್ವ ( ಭಾಗ – 3/4 )
ನಲಿಕಲಿ ಕನ್ನಡ 2ನೇ ತರಗತಿ 4ನೇ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಔತ್ವ (ಭಾಗ – 4/4 )