3ನೇ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು

ವಿಡಿಯೋ ಪಾಠಗಳು

ನಲಿಕಲಿ: ಕನ್ನಡ:2ನೇ ತರಗತಿ 3ಮೈಲಿಗಲ್ಲು
2ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ 3ನೇ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು – ಓತ್ವದ ದೀರ್ಘ ಭಾಗ – 2/6
ನಲಿಕಲಿ , ಕನ್ನಡ – 2ನೇ ತರಗತಿ 3ನೇ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು – ಓತ್ವದ ದೀರ್ಘ ಭಾಗ – 3/6
ನಲಿಕಲಿ 2ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ 3ನೇ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು -ಓತ್ವದ ದೀರ್ಘ ಭಾಗ – 4/6
ನಲಿಕಲಿ ಕನ್ನಡ – 2ನೇ ತರಗತಿ 3ನೇ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು – ಓತ್ವದ ದೀರ್ಘ ಭಾಗ -5/6
ನಲಿಕಲಿ ಕನ್ನಡ 2ನೇ ತರಗತಿ 3ನೇ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು – ಓತ್ವದ ದೀರ್ಘ ಭಾಗ – 6/6