2ನೇ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು

ವಿಡಿಯೋ ಪಾಠ

ನಲಿಕಲಿ : ಕನ್ನಡ : 2ನೇತರಗತಿ 2ಮೈಲಿಗಲ್ಲು
2ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ | 2ನೇ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು | ಭಾಗ-1 | ಓತ್ವ
2ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ | 2ನೇ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು (ಭಾಗ-2) | (19 -20 ನೇ ಮೆಟ್ಟಿಲು) | ಓತ್ವ
2ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ | 2 ನೇ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು | (ಭಾಗ -3) | (ಓತ್ವ) | ಮೆಟ್ಟಿಲು ಸಂಖ್ಯೆ 21,22ಮತ್ತು23
2ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ | 2ನೇ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು | (ಭಾಗ -4) | (ಓತ್ವ) | ಮೆಟ್ಟಿಲು ಸಂಖ್ಯೆ 25 ಮತ್ತು26