1ನೇ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು

ವಿಡಿಯೋ ಪಾಠಗಳು

ನಲಿಕಲಿ : ಕನ್ನಡ | 2 ನೇ ತರಗತಿ 1ಮೈಲಿಗಲ್ಲು
2ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ 1ನೇ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಭಾಗ-1
2ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ 1ನೇ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಭಾಗ-2
ಐತ್ವ – 2ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ 1ನೇ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಭಾಗ-3
2ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ 1ನೇ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಭಾಗ -4
2ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ 1ನೇ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಭಾಗ-5