ಹೆಚ್ಚು-ಕಡಿಮೆ-ಸಮ / ಹಿಂದೆ-ಮುಂದೆ-ಮಧ್ಯೆ / ಏರಿಕೆ-ಇಳಿಕೆ / ಕನಿಷ್ಠ-ಗರಿಷ್ಠ – 2ನೇ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು

ವಿಡಿಯೋ ಪಾಠಗಳು

ನಲಿ ಕಲಿ | 3ನೇ ತರಗತಿ | 2 ಮೈಲಿಗಲ್ಲು | 27 ಮೆಟ್ಟಿಲು
ನಲಿ ಕಲಿ | 3ನೇ ತರಗತಿ ಗಣಿತ | ಮೈಲುಗಲ್ಲು-2 | ಮೆಟ್ಟಿಲು ಸಂಖ್ಯೆ-28 | “ಆಟ ಆಡೋಣ”
2 ಮತ್ತ 3ನೇ ತರಗತಿ | ಗಣಿತ ವಿಷಯ | ಹೆಚ್ಚು-ಕಡಿಮೆ-ಸಮ
ಏರಿಕೆ ಇಳಿಕೆ ಕ್ರಮ | ದೊಡ್ಡದು ಚಿಕ್ಕದು | 3ನೇ ತರಗತಿ ಗಣಿತ
3 ನೇ ತರಗತಿ | 2ನೇ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು | ಹೆಚ್ಚು-ಕಡಿಮೆ-ಸಮ
ನಲಿ ಕಲಿ | 3ನೇ ತರಗತಿ ಗಣಿತ | ಮೈಲುಗಲ್ಲು-2 | ಮೆಟ್ಟಿಲು ಸಂಖ್ಯೆ 23 ರಿಂದ 28
ನಲಿ ಕಲಿ | ಮೂರನೇ ತರಗತಿ | ಗಣಿತ | ಮೈಲಿಗಲ್ಲು-2 | ಮೆಟ್ಟಿಲು ಸಂಖ್ಯೆ – 29 ರಿಂದ 36