ಹಿಂದೆ-ಮಧ್ಯೆ-ಮುಂದೆ, ಹೆಚ್ಚು-ಕಡಿಮೆ-ಸಮ – 2ನೇ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು

ವಿಡಿಯೋ ಪಾಠ

ನಲಿ ಕಲಿ 2ನೇ ತರಗತಿ ಗಣಿತ ಮೈಲುಗಲ್ಲು-2 ಮೆಟ್ಟಿಲು ಸಂಖ್ಯೆ 25 ರಿಂದ 30 ಮತ್ತು 46