ಹಬ್ಬ ಮತ್ತು ಸಮಾರಂಭ – 2ನೇ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು

ವಿಡಿಯೋ ಪಾಠಗಳು

ನಲಿ ಕಲಿ, 2ನೇ ತರಗತಿ, ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನ, ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸಂಖ್ಯೆ-2 ಮೆಟ್ಟಿಲು ಸಂಖ್ಯೆ 19, ಹಾಡು-ಹಬ್ಬ
ನಲಿ ಕಲಿ, 2ನೇ ತರಗತಿ, ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನ, ಮೈಲುಗಲ್ಲು-2, ಮೆಟ್ಟಿಲು ಸಂಖ್ಯೆ 20,21 ಮತ್ತು 22
ನಲಿ ಕಲಿ, 2ನೇ ತರಗತಿ, ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನ, ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸಂಖ್ಯೆ 2, ಮೆಟ್ಟಿಲು ಸಂಖ್ಯೆ 24
ನಲಿಕಲಿ, 2ನೇ ತರಗತಿ, ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನ, ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸಂಖ್ಯೆ 2, ಮೆಟ್ಟಿಲು ಸಂಖ್ಯೆ 23-25
ನಲಿ ಕಲಿ, 2ನೇ ತರಗತಿ, ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನ, ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸಂಖ್ಯೆ 2, ಮೆಟ್ಟಿಲು ಸಂಖ್ಯೆ 26