ಸುತ್ತಳತೆ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ – ಅಧ್ಯಾಯ – 9

ಸಂವೇದ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಠಗಳು

SAMVEDA-5th-Maths-Suttalate mattu visteerna 1 of 2

SAMVEDA-5th-Maths-Suttalathe mattu Visteerna 2 of 2

ಅಭ್ಯಾಸಗಳು

ಅಭ್ಯಾಸ 9.1, 9.2, 9.3 ಹಾಗೂ 9.4ಗಳಿಗಾಗಿ ಮೇಲಿನ ಲಿಂಕ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.