ಸರಳ ಸಮೀಕರಣಗಳು – ಅಧ್ಯಾಯ – 4

ಸಂವೇದ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಠಗಳು

Samveda – 7th – Maths – Sarala Sameekaranagalu (Part 1 of 3)
Samveda – 7th – Maths – Sarala Sameekaranagalu (Part 2 of 3)
Samveda – 7th – Maths – Sarala Sameekaranagalu (Part 3 of 3)

ಅಭ್ಯಾಸಗಳು

ಅಭ್ಯಾಸ 4.1ಗಾಗಿ ಮೇಲಿನ ಲಿಂಕ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
ಅಭ್ಯಾಸ 4.2ಗಾಗಿ ಮೇಲಿನ ಲಿಂಕ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
ಅಭ್ಯಾಸ 4.3ಗಾಗಿ ಮೇಲಿನ ಲಿಂಕ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
ಅಭ್ಯಾಸ 4.4ಗಾಗಿ ಮೇಲಿನ ಲಿಂಕ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.