ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು

  1. ಒಂದು ಸರಳ ರೇಖಾಕೃತಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಬಾಹುಗಳ ಒಟ್ಟು ಉದ್ದವನ್ನು ಆ ಆಕೃತಿಯ ಸುತ್ತಳತೆ ಎಂದು ಕರೆಯುವರು.
  2. ಒಂದು ಆಕೃತಿಯು ಆಕ್ರಮಿಸುವ ಸ್ಥಳ ಅಥವಾ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಆ ಆಕೃತಿಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ.
  3. ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ (ಸೆಂ.ಮೀ) ಮೂಲಮಾನದ ಎರಡು ಅಳತೆಗಳನ್ನು ಗುಣಿಸಿದಾಗ ಬರುವ ಗುಣಲಬ್ಧದ ಮೂಲಮಾನವನ್ನು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್2 (ವರ್ಗ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಥವಾ ಚದರ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್) ಎಂದು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
  4. ಅಳತೆಯು ಮೀಟರ್‍ನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಮೂಲಮಾನ ಚದರ ಮೀಟರ್
  5. ಅಳತೆಯು ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ ನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಮೂಲಮಾನ ಚದರ ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್.

ಸೂಚನೆ : ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಠಗಳ ವೀಕ್ಷಣೆಯ ಮೂಲಕ ಲೆಕ್ಕ ಬಿಡಿಸುವ ಪ್ರತಿ ಹಂತಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿ ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು.

ವಿಡಿಯೋ ಪಾಠಗಳು

Samveda 4th Maths Perimeter & Area 1of 2 (ಭಾಗ – 1)
Samveda 4th Maths Perimeter & Area 2 of 2 (ಭಾಗ – 2)
Area and Perimeter (Kannada) – Full Concept
Class 4 Math | Perimeter and Area (ಸುತ್ತಳತೆ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ) – Part 1 | Kannada | Meghshala (ಭಾಗ – 1)
Class 4 Math | Perimeter and Area (ಸುತ್ತಳತೆ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ) – Part 2 | Kannada | Meghshala (ಭಾಗ – 2)

ಅಭ್ಯಾಸಗಳು

ಅಭ್ಯಾಸಗಳು 1.1, 1.2 ಹಾಗೂ 1.3ಗಳಿಗಾಗಿ ಮೇಲಿನ ಲಿಂಕ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.