ಸಂಖ್ಯೆಗಳು – ಅಧ್ಯಾಯ-2

ನಾಲ್ಕಂಕಿಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು

ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಓದುವುದನ್ನು, ಬರೆಯುವುದನ್ನು, ವಿಸ್ತರಿಸುವುದನ್ನು ಕಲಿತಿರುವೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಂಡು ನಾಲ್ಕಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಮೂರಂಕಿಯ ಅತಿ ಚಿಕ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾವುದು? (100)
ಮೂರಂಕಿಯ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾವುದು? (999)
ಆ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾನಬೆಲೆ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದೆ. ಗಮನಿಸು

ಸಾವಿರನೂರುಹತ್ತುಬಿಡಿ
100 x 1010 x 101 x 101
1000


ನೂರರ ಸ್ಥಾನದ ಎಡಗಡೆಗೆ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಬರೆದಿದೆ. ಆ ಸ್ಥಾನವು ನೂರರ ಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತರಷ್ಟು ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಸಾವಿರ ಸ್ಥಾನ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿದೆ.

ಓದುವ ಕ್ರಮ : ಒಂದು ಸಾವಿರ
1,000 ಇದು ನಾಲ್ಕು ಅಂಕಿಗಳ ಅತೀ ಚಿಕ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಿದೆ.
1000 ದ ನಂತರದ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವ ಕ್ರಮ :
1000 ದ ಮುಂದಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾವುದು? (1000+1=1,001),
1001 ರ ಮುಂದಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾವುದು? (1001+1=1,002)

ನಾಲ್ಕಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿಯ ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸು. ಕಂಬಸಾಲಿನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ವಿನ್ಯಾಸ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚು
ನಾಲ್ಕಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾವುದು?
ಹ್ಞಾಂ! ಸ್ಥಾನಬೆಲೆ ನಕ್ಷೆಯ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಸಂಖ್ಯಾ ಸೂಚಕ ಬರೆಯಬೇಕು.

ಸಾನೂಬಿ
9999

ನಾಲ್ಕಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ಸಂಖ್ಯೆ 9,999 (ಒಂಬತ್ತು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರಾ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು)
ನಾಲ್ಕಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು
ಕನಿಷ್ಠ ಸಂಖ್ಯೆ 1,000
ಗರಿಷ್ಠ ಸಂಖ್ಯೆ 9,999

ನಾಲ್ಕಂಕಿಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಓದುವುದು ಮತ್ತು ಬರೆಯುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸು.
ಉದಾಹರಣೆ : 4009 ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಓದುವೆ?
ಹತ್ತು ಮತ್ತು ನೂರರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸೊನ್ನೆ ಇರುವುರಿಂದ ಇದನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಒಂಬತ್ತು ಎಂದು ಓದುತ್ತೇವೆ ಹಾಗೂ ಆದೇ ರೀತಿ ಬರೆಯುತ್ತೇವೆ.

ಸಾನೂಬಿಓದುವ ರೀತಿ
2356ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರಾ ಐವತ್ತಾರು
3250ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರಾ ಐವತ್ತು
1986ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರಾ ಎಂಬತ್ತಾರು
8925ಎಂಟು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರಾ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು

ಹಿಂದಿನ, ಮುಂದಿನ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯದ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರೆಯುವುದು
3876 ಇದರ ಮುಂದಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾವುದು?
3877 ಅಲ್ಲವೆ? ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಗುರುತಿಸಿದೆ?
(ದತ್ತ ಸಂಖ್ಯೆಯೊಂದರ ಮುಂದಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರೆಯಲು ಆ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ `1’ನ್ನು ಕೂಡಿಸಬೇಕು)
ಅದೇ ರೀತಿ 5938 ರ ಮುಂದಿನ ಸಂಖ್ಯೆ → 5939.

ಇವುಗಳ ಮುಂದಿನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೇಳು.
7999
8407
9000

5863 ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾವುದು?
5862 ಅಲ್ಲವೆ? ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಗುರುತಿಸಿದೆ?
(ದತ್ತ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಹಿಂದಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಪಡೆಯಲು ದತ್ತ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ `1’ನ್ನು ಕಳೆಯಬೇಕು)
ಇವುಗಳ ಹಿಂದಿನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೇಳು.
4567
7659
8000

6896 ಮತ್ತು 6898ರ ಮಧ್ಯದ ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾವುದು?
6896 ಮತ್ತು 6898 ರ ಮಧ್ಯದ ಸಂಖ್ಯೆ = 6897
ಇವುಗಳ ಮಧ್ಯದ ಸಂಖ್ಯೆ ಗಮನಿಸು. ಉಳಿದೆರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಮಧ್ಯದ ಸಂಖ್ಯೆಗೂ ಇರುವ ಸಂಬಂಧ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚು.
3695, 3696, 3697
8406, 8407, 8408
9000, 9001, 9002
8999, 9000, 9001

ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ವಿಸ್ತರಣಾ ರೂಪ.
ಉದಾಹರಣೆ : 2496 ಇದನ್ನು ವಿಸ್ತರಣಾ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಈ ರೀತಿ ಬರೆಯುತ್ತೇವೆ.
= 2 x 1000 + 4 x 100 + 9 x 10 + 6 x 1
∴ 2496 = 2000 + 400 + 90 + 6

ಸಮಾನ ಅಂತರದ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು
ಉದಾಹರಣೆ :
ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬರೆ.
1572, 1574, 1576, ……….., …………, ………….
ಪ್ರತಿ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಂತರ (1574 – 1572 = 2)
ಆದ್ದರಿಂದ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಎರಡೆರಡನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಾ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕು.
∴ 1572, 1574, 1576, 1578, 1580, 1582

3480, 3500, 3520, ……….., ………, ……….
ಪ್ರತಿ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಂತರ (3500 – 3480 = 20)
ಆದ್ದರಿಂದ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಇಪ್ಪತ್ತನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಾ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕು.
∴ 3480, 3500, 3520, 3540, 3560, 3580

ಗರಿಷ್ಠ ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ ಸಂಖ್ಯೆ ಗುರುತಿಸುವುದು
ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಗರಿಷ್ಠ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಹೋಲಿಸಿ ಗರಿಷ್ಠ ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸು.
5,256 ; 4,900 ; 6,370 ; 3,480 ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಾಲ್ಕು ಅಂಕಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಾಗಿವೆ.
ಅವುಗಳ ಸಾವಿರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಅಂಕಿಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ 5, 4, 6, ಮತ್ತು 3 ಆಗಿವೆ.
ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ‘6' ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ.‘3‘ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಿದೆ.
ಆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಸಂಖ್ಯೆ: 6,370.
ಕನಿಷ್ಠ ಸಂಖ್ಯೆ: 3,480 ಆಗಿದೆ.

ಏರಿಕೆ ಕ್ರಮ – ಇಳಿಕೆ ಕ್ರಮ
ಗಮನಿಸು : ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಏರಿಕೆ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಾಗ
• ಮೊದಲು ಸಾವಿರದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗಮನಿಸು
• ನಂತರ ನೂರರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗಮನಿಸು
• ಹತ್ತರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗಮನಿಸು
• ಬಿಡಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗಮನಿಸು
ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಾ ಕನಿಷ್ಠ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಗರಿಷ್ಠ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕಡೆಗೆ ಬರೆ.

ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಏರಿಕೆ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸು.
3920 2890 5436 3860
ಮೊದಲು ಕನಿಷ್ಠ ಸಂಖ್ಯೆ ಗುರುತಿಸಿ ಬರೆ. (2890)
ನಂತರ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಉಳಿದವುಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಸಂಖ್ಯೆ ಗುರುತಿಸಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಬರೆ.
∴ ಏರಿಕೆ ಕ್ರಮ: 2890, 3860, 3920, 5436

ನೆನಪಿಡು : ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಏರಿಕೆ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಿದಾಗ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಸಂಖ್ಯೆಯಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಸಂಖ್ಯೆಯಿರುತ್ತದೆ.

ಇಳಿಕೆ ಕ್ರಮ
ಈ ಸಂಖ್ಯಾ ಕಾರ್ಡುಗಳನ್ನು ಇಳಿಕೆ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸು
5420 5840 4696 4890

• ಮೊದಲು ಗರಿಷ್ಠ ಸಂಖ್ಯೆ ಗುರುತಿಸು (5840)
• ನಂತರ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಉಳಿದವುಗಳಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಸಂಖ್ಯೆ ಗುರುತಿಸಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಬರೆ.
∴ ಇಳಿಕೆ ಕ್ರಮ = 5840, 5420, 4890, 4696

ನೆನಪಿಡು : ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಇಳಿಕೆ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಿದಾಗ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಸಂಖ್ಯೆಯಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಸಂಖ್ಯೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಅಂಕಿಗಳಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಅಂಕಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ರಚನೆ
ಚಟುವಟಿಕೆ :
ಮಾನ್ಯ ಡಬ್ಬಿಯಿಂದ 4 ಕಾರ್ಡುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದಳು. ಅವಳು ತೆಗೆದ ಸಂಖ್ಯಾ ಕಾರ್ಡುಗಳು 7 , 5 , 0 ಮತ್ತು 8 ಆಗಿದ್ದವು.
ಈ ನಾಲ್ಕು ಅಂಕಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ರಚಿಸಬಹುದಾದ ಅತೀ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾವುದು?
ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ ರಚಿಸಲು ಅವುಗಳನ್ನು ಇಳಿಕೆ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಿದಳು.
ಅವುಗಳ ಇಳಿಕೆ ಕ್ರಮ 8 7 5 0 ಆಗಿದೆ.
ಇವುಗಳಿಂದಾದ ಸಂಖ್ಯೆ 8,750 (ಎಂಟು ಸಾವಿರದ ಏಳು ನೂರಾ ಐವತ್ತು).
∴ ಇವುಗಳಿಂದಾದ ಅತೀ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ 8,750
ಈಗ ಇದೇ 7 , 5 , 0 , 8 ರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಅಂಕಿಗಳ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾವುದು?
ಮಾನ್ಯ ಅವುಗಳನ್ನು ಏರಿಕೆ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಿದಳು.
ಏರಿಕೆ ಕ್ರಮ: 0, 5, 7, 8
ಅವುಗಳಿಂದಾದ ಸಂಖ್ಯೆ 0,578 ಎಂದಳು.
ಅದನ್ನು ಓದಿದಳು 0,578 (ಐದು ನೂರಾ ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟು) 0,578 ರಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಗಳೇ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಮೂರು ಅಂಕಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಾಯಿತಲ್ಲಾ! ಎಂದುಕೊಂಡು ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ನೋಡಿದಳು. ಆಗ ಶಿಕ್ಷಕರು ಅವಳ ಅನುಮಾನವನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಪರಿಹರಿಸಿದರು.
ಸಂಖ್ಯೆಯ ಗರಿಷ್ಠ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸೊನ್ನೆ, ಇದ್ದರೆ ಅದು ಆ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವುದಿಲ್ಲ.
(0578 = ಐನೂರಾ ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟು).
ಈ ರೀತಿ ಆದಾಗ ಗರಿಷ್ಠ ಸ್ಥಾನದ ಸೊನ್ನೆ ಮತ್ತು ಅದರ ನಂತರದ ಸ್ಥಾನದ ಅಂಕಿಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಬರೆಯಬೇಕು.
5078 ಈಗ ಇದು ನಾಲ್ಕು ಅಂಕಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಾಯಿತು.
(ಐದು ಸಾವಿರದ ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟು)
0, 5, 7, 8 ರಿಂದಾಗುವ ನಾಲ್ಕಂಕಿಯ ಅತೀ ಚಿಕ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ = 5,078

ನೆನಪಿಡು : ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಅಂಕಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೊನ್ನೆ ಇದ್ದಾಗ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ ರಚಿಸಲು ಈ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟು ರಚಿಸು.
 ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸೊನ್ನೆ ಸಹಿತ ಏರಿಕೆ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬರೆ.
 ಪ್ರಾರಂಭದ ಸೊನ್ನೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಪಕ್ಕದ ಅಂಕಿಯನ್ನು ಅದಲು ಬದಲು ಮಾಡಿ ಬರೆ, ನಂತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರೆ.

ವಿಡಿಯೋ ಪಾಠಗಳು

Samveda – 4th – Maths – Numbers (Part 1 of 4) | ಭಾಗ – 1
Samveda – 4th – Maths – Numbers (Part 2 of 4) | ಭಾಗ – 2
Samveda – 4th – Maths – Numbers (Part 3 of 4) | ಭಾಗ – 3
Samveda – 4th – Maths – Numbers (Part 4 of 4) | ಭಾಗ – 4

ಅಭ್ಯಾಸಗಳು

ಅಭ್ಯಾಸ ಗಳಿಗಾಗಿ ಮೇಲಿನ ಲಿಂಕ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.