ಸಂಕಲನ – ಅಧ್ಯಾಯ-3

ನೀನು ಈಗಾಗಲೇ ಮೂರಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಸಂಕಲನವನ್ನು ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ ತಿಳಿದಿರುವೆ. ಈ ಉದಾಹರಣೆ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸು :

ವಿಡಿಯೋ ಪಾಠಗಳು

Samveda – 4th – Maths – Addition (Part 1 of 2) | ಭಾಗ – 1
amveda – 4th – Maths – Addition (Part 2 of 2) | ಭಾಗ – 2

ಅಭ್ಯಾಸಗಳು

ಅಭ್ಯಾಸ 3.1 ಗಾಗಿ ಮೇಲಿನ ಲಿಂಕ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಸಂಕಲನ | ಅಧ್ಯಾಯ-3 | 4ನೇ ತರಗತಿ 4th STD MATHEMATICS | chapter 3 | ADDITION | ಅಭ್ಯಾಸ 3.1