ಸಂಕಲನ – 2ನೇ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು

ವಿಡಿಯೋ ಪಾಠಗಳು

ನಲಿಕಲಿ 1 ಸಂಕಲನದ ಹಾಡು
ನಲಿಕಲಿ, ಗಣಿತ, 1ನೇ ತರಗತಿ. ಮೈಲುಗಲ್ಲು-2
1ನೇ ತರಗತಿ ಗಣಿತ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಠ