ವ್ಯವಕಲನ – ಅಧ್ಯಾಯ – 3

ದಶಕವಿಲ್ಲದಂತೆ 5-ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ವ್ಯವಕಲನ

ದಶಕದೊಂದಿಗೆ 5-ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ವ್ಯವಕಲನ

ವಿಡಿಯೋ ಪಾಠಗಳು

Samveda – 5th – Maths – Subtraction (Part 1 of 3) | ಭಾಗ – 1
Samveda – 5th – Maths – Subtraction (Part 2 of 3) | ಭಾಗ – 2
Samveda – 5th – Maths – Subtraction (Part 3 of 3) | ಭಾಗ – 3

ಹೆಚ್ಚಿನ ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ವಿಡಿಯೋಗಳು

Class 5: Subtraction of 5 digit number | ದಶಕ ಸಹಿತ – ದಶಕ ರಹಿತ ವ್ಯವಕಲನ

ಅಭ್ಯಾಸಗಳು

ಅಭ್ಯಾಸ 3.1 ಮತ್ತು 3.2ಗಳಿಗಾಗಿ ಮೇಲಿನ ಲಿಂಕ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.