ವ್ಯವಕಲನ – ಅಧ್ಯಾಯ-4

ನೀನು ಈಗಾಗಲೇ ಮೂರಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ದಶಕ ರಹಿತ, ದಶಕ ಸಹಿತ ವ್ಯವಕಲನದ ಕ್ರಮ ಅರಿತಿರುವೆ, ಈಗ ನಾಲ್ಕಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ವ್ಯವಕಲನ ಕ್ರಮ ತಿಳಿಯಲು ಈ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸು.

ಉದಾಹರಣೆ 1 :

ಉದಾಹರಣೆ 2 :

ಈ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸು :

ದಶಕ ಸಹಿತ ವ್ಯವಕಲನ

ಈ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ಬಿಡಿಸಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸು.

ಉದಾಹರಣೆ 2 :

ಈ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸು :

ಬಾಯ್ದೆರೆ / ಮಾನಸಿಕ ಲೆಕ್ಕಗಳು

ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಳೆಯುವಾಗ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯವಕಲನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿರಲೂಬಹುದು. ಈ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸು.

ನಿನಗಿದು ತಿಳಿದಿರಲಿ :

ಸಂವೇದ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಠಗಳು

Samveda – 4th – Maths – Subtraction (Part 1 of 2) | ಭಾಗ – 1
Samveda – 4th – Maths – Subtraction (Part 2 of 2) | ಭಾಗ – 2

ಅಭ್ಯಾಸಗಳು

ಅಭ್ಯಾಸ 4.1ಗಾಗಿ ಮೇಲಿನ ಲಿಂಕ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
ವ್ಯವಕಲನ | ಅಧ್ಯಯನ 4 | 4ನೇ ತರಗತಿ | subtraction | 4th standard maths | unit 4