ಲ ಷ ಈ ಊ ಕ – 4ನೇ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು

ವಿಡಿಯೋ ಪಾಠಗಳು

ನಲಿಕಲಿ: ಕನ್ನಡ:1ನೇ ತರಗತಿ 4 ಮೈಲಿಗಲ್ಲು
ನಲಿಕಲಿ 1ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ -4ನೇ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು (ಭಾಗ-1/6) ಲ,ಷ,ಈ,ಊ,ಕ
ನಲಿಕಲಿ 1ನೇ ತರಗತಿ,ಕನ್ನಡ 4ನೇ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಭಾಗ 2/6 (ಲ,ಷ,ಈ,ಊ,ಕ)
ನಲಿಕಲಿ ಕನ್ನಡ -1ನೇ ತರಗತಿ 4ನೇ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಲ,ಷ,ಈ,ಊ,ಕ (ಭಾಗ – 3/6 )
ನಲಿಕಲಿ ಕನ್ನಡ 1ನೇ ತರಗತಿ 4ನೇ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು (ಭಾಗ – 4/6 ) ಲ,ಷ,ಈ,ಊ,ಕ
ನಲಿಕಲಿ ಕನ್ನಡ 1ನೇ ತರಗತಿ 4ನೇ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು (ಭಾಗ -5/6) ಲ,ಷ,ಈ,ಊ,ಕ
ನಲಿಕಲಿ ಕನ್ನಡ 1 ನೇ ತರಗತಿ 4ನೇ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು (ಭಾಗ -6/6 ) ಲ,ಷ,ಈ,ಊ,ಕ