ರ ಗ ಸ ದ ಅ – 1ನೇ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು

ಸಂವೇದ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಠಗಳು

Samveda 2021-22 | Day-07 | Classes 1-3 | Nali Kali | Kannada 
Samveda 2021-22 | Ra GA Sa Da A

ಪೂರಕ ವಿಡಿಯೋಗಳು

ನಲಿ ಕಲಿ, ಭಾಷೆ | 1ನೇ ತರಗತಿ | ಮೈಲಿಗಲ್ಲು 1 | ಮೆಟ್ಟಿಲು ಸಂಖ್ಯೆ 16 19 ಮತ್ತು 24
ರ ಗ ಸ ದ ಅ | 1ನೇ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು | 1ನೇ ತರಗತಿ | ನಲಿಕಲಿ ದೃಶ್ಯಪಾಠಗಳು.
ನಲಿ-ಕಲಿ ದೃಶ್ಯಪಾಠಗಳು |1 ನೇ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು, | 1ನೇ ತರಗತಿ | Nali-Kali Kannada | Drushya Paathagalu | Ra Ga Sa Da A
ನಲಿ-ಕಲಿ ಕನ್ನಡ | 1ನೇ ಏಣಿ | ಮೈಲಿಗಲ್ಲು-1 | ರಗಸದಅ
1ನೇ ತರಗತಿ |1ನೇ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು | ಚಿತ್ರ ಸಹಿತ ಪದಗಳು
1ನೇ ತರಗತಿ ಪಾಠ | ರ ಗ ಸ ದ ಅ | ಪದ ಅಭ್ಯಾಸ