ರೇಖೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೋನಗಳು – ಅಧ್ಯಾಯ – 5

ಸಂವೇದ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಠಗಳು

Samveda – 7th – Maths – Rekhegalu mattu Konagalu (Part 1 of 4)
Samveda – 7th – Maths – Rekhegalu mattu Konagalu (Part 2 of 4)
Samveda – 7th – Maths – Rekhegalu mattu Konagalu (Part 3 of 4)
Samveda – 7th – Maths – Rekhegalu mattu Konagalu (Part 4 of 4)

ಅಭ್ಯಾಸಗಳು

ಅಭ್ಯಾಸ 5.1ಗಾಗಿ ಮೇಲಿನ ಲಿಂಕ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
ಅಭ್ಯಾಸ 5.2ಗಾಗಿ ಮೇಲಿನ ಲಿಂಕ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.