ಭಿನ್ನರಾಶಿಗಳು – ಅಧ್ಯಾಯ – 7

ಸಂವೇದ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಠಗಳು

Samveda – 6th – Maths – Fractions (Part 1 of 4)

Samveda – 6th – Maths – Fractions (Part 2 of 4)

Samveda – 6th – Maths – Fractions (Part 3 of 4)

Samveda – 6th – Maths – Fractions (Part 4 of 4)

ಅಭ್ಯಾಸಗಳು

ಅಭ್ಯಾಸ 7.1ಗಾಗಿ ಮೇಲಿನ ಲಿಂಕ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.

ಅಭ್ಯಾಸ 7.2ಗಾಗಿ ಮೇಲಿನ ಲಿಂಕ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.

ಅಭ್ಯಾಸ 7.3ಗಾಗಿ ಮೇಲಿನ ಲಿಂಕ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.

ಅಭ್ಯಾಸ 7.4ಗಾಗಿ ಮೇಲಿನ ಲಿಂಕ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.

ಅಭ್ಯಾಸ 7.5ಗಾಗಿ ಮೇಲಿನ ಲಿಂಕ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.

ಅಭ್ಯಾಸ 7.6ಗಾಗಿ ಮೇಲಿನ ಲಿಂಕ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.