ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು – ಅಧ್ಯಾಯ – 9

ಸಂವೇದ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಠಗಳು

Samveda – 7th – Maths – Bhaagalabdha Sankhyegalu (Part 1 of 3)

Samveda – 7th – Maths – Bhaagalabdha Sankhyegalu (Part 2 of 3)

Samveda – 7th – Maths – Bhaagalabdha Sankhyegalu (Part 3 of 3)

ಅಭ್ಯಾಸಗಳು

ಅಭ್ಯಾಸ 9.1ಗಾಗಿ ಮೇಲಿನ ಲಿಂಕ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.

ಅಭ್ಯಾಸ 9.2ಗಾಗಿ ಮೇಲಿನ ಲಿಂಕ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.