ಮೆಸೊಪೊಟೇಮಿಯಾ ನಾಗರಿಕತೆ

ಇಂದಿನ ಇರಾಕ್ ದೇಶದ ಟೈಗ್ರಿಸ್ ಮತ್ತು ಯುಫ್ರೆಟಿಸ್ ನದಿಗಳ ನಡುವಿನ ಬಯಲಿನಲ್ಲಿ ಮೆಸೊಪೊಟೇಮಿಯಾ ನಾಗರಿಕತೆ ಏಳಿಗೆಗೆ ಬಂದಿತು. ಗ್ರೀಕ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮೆಸೊಪೊಟೇಮಿಯಾ ಎಂದರೆ ಎರಡು ನದಿಗಳ ನಡುವಿನ ಪ್ರದೇಶ. ಈ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಸುಮೇರರು, ಬ್ಯಾಬಿಲೋನಿಯರು, ಹಿಟ್ಟೈಟರು, ಅಸ್ಸಿರಿಯನ್ನರು ಮತ್ತು ನವ ಬ್ಯಾಬಿಲೋನಿಯನ್ನರು ಮೊದಲಾದ ಜನಾಂಗಗಳ ಜನರು ಆಳಿದರು.

ಮೆಸೊಪೊಟೇಮಿಯಾ
ಮೆಸೊಪೊಟೇಮಿಯಾ
ಮೆಸೊಪೊಟೇಮಿಯಾ
ಮೆಸೊಪೊಟೇಮಿಯಾದ ಅಕ್ಕ-ಪಕ್ಕದ ದೇಶಗಳು
ಟೈಗ್ರಿಸ್ ಮತ್ತು ಯುಫ್ರೆಟಿಸ್ ನದಿ
ಟೈಗ್ರಿಸ್ ಮತ್ತು ಯುಫ್ರೆಟಿಸ್ ನದಿಗಳು
ಸುಮೇರ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ
ಬ್ಯಾಬಿಲೋನಿಯನ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ
ಬ್ಯಾಬಿಲೋನಿಯನ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ
ಹಿಟ್ಟೈಟ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ
ಹಿಟ್ಟೈಟ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ (Hittite Empire)
ಅಸ್ಸಿರಿಯನ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ
ಬ್ಯಾಬಿಲೋನಿಯನ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ
ಕ್ಯೂನಿಫಾರಂ ಲಿಪಿಸುಮೇರಿಯನ್ನರು ಹಸಿ ಜೇಡಿಮಣ್ಣಿನ ಫಲಕದ ಮೇಲೆ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು.
ಕ್ಯೂನಿಫಾರಂ ಲಿಪಿ ಸುಮೇರಿಯನ್ನರು ಹಸಿ ಜೇಡಿಮಣ್ಣಿನ ಫಲಕದ ಮೇಲೆ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು.
ಕ್ಯೂನಿಫಾರಂ ಲಿಪಿ
ಕ್ಯೂನಿಫಾರಂ ಲಿಪಿ
ಕ್ಯೂನಿಫಾರಂ ಲಿಪಿ
ಕ್ಯೂನಿಫಾರಂ ಲಿಪಿ
ಅಕ್ಕಾಡಿಯನ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ
ಅಮೋರೈಟ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ
ಪ್ರಸಿದ್ಧ ರಾಜ – ಹಮ್ಮುರಬಿ
ಪ್ರಸಿದ್ಧ ರಾಜ – ಹಮ್ಮುರಬಿ
ಹಮ್ಮುರಬಿ
ರಾಜ – ಕಾಸೈಟ್
ಕಾಸೈಟ್ ಜನಾಂಗ
ಹಿಟ್ಟೈಟ್ ಜನಾಂಗ
ಹಿಟ್ಟೈಟ್ ಜನಾಂಗ
ಮಹಾನ್ ಕಲಿಯೂ ಮತ್ತು ಕವಿಯೂ ಆದ ಅಸುರ್‍ಬನಿಪಾಲ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ (Assurbanipal)
ಅಸುರ್‍ಬನಿಪಾಲ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ (Assurbanipal)
ಅಸುರನಬಿಪಾಲ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ನಿನೆವ್ಹ ನಗರ (City of Nineveh)
Ashurbanipal One of the last great Assyrian Kings who established a library of over 20,000 Cuneiform tablets at the Nineveh library.
ಅಸುರನಬಿಪಾಲ್ ನಿನೆವ್ಹ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಉತ್ತಮ ಗ್ರಂಥಾಲಯ
ಚಾಲ್ಡಿಯನ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ
ಚಾಲ್ಡಿಯನ್ನರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ರಾಜ ನೆಬುಖಡ್ನೆಜರ್
ಚಾಲ್ಡಿಯನ್ನರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ರಾಜ ನೆಬುಖಡ್ನೆಜರ್
ರಾಜ ನೆಬುಖಡ್ನೆಜರ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ‘ತೂಗು ಉದ್ಯಾನವನ’
2500 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಪರ್ಷಿಯಾದ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸೈರಸ್‍ನು ಬ್ಯಾಬಿಲೋನ್ ನಗರವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾಚೀನ ಮೆಸೊಪೊಟೇಮಿಯ ನಾಗರಿಕತೆಯು ಅಂತ್ಯಗೊಂಡಿತು.
ಪರ್ಷಿಯಾದ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸೈರಸ್‍
ಜಿಗ್ಗುರಾತ್ ದೇವಾಲಯ
ಜಿಗ್ಗುರಾತ್
ಗಿಲ್ಗಮೇಶ್ – ಮೆಸೆಪೊಟೇಮಿಯನ್ನರ ಒಂದು ಮಹಾಕಾವ್ಯ.
ಗಿಲ್ಗಮೇಶ್
ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಗಿಲ್ಗಮೇಶ್ ಕುರಿತಾಗಿರುವ ಲಿಪಿ

ವಿಡಿಯೋ ಪಾಠಗಳು

ಮೆಸೊಪೊಟೇಮಿಯ ನಾಗರಿಕತೆ ಕುರಿತು ವಿಡಿಯೋ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಮೆಸೊಪೊಟೇಮಿಯ ನಾಗರಿಕತೆ ಕುರಿತು ವಿಡಿಯೋ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ (Enlgish)
ಜಿಗ್ಗುರಾತ್ ದೇವಾಲಯ – ಕುರಿತು ವಿಡಿಯೋ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಮೆಸೊಪೊಟೇಮಿಯ ನಾಗರಿಕತೆ ಕುರಿತು ವಿಡಿಯೋ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ (Enlgish)
ವಿಡಿಯೋ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಬ್ಯಾಬಿಲೋನಿಯನ್ ನಾಗರಿಕತೆ ಕುರಿತು 3ಡಿ ವಿಡಿಯೋ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ರಾಜ ನೆಬುಖಡ್ನೆಜರ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ‘ತೂಗು ಉದ್ಯಾನವನ’ವಿಡಿಯೋ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

(ಮುಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ನಾಗರಿಕತೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ)