ವಿಂಗಡಣೆ / ಸ್ಥಾನಗಳು / ಎಣಿಕೆ / ಗಾತ್ರಗಳು / ಆಕಾರಗಳ ಹೋಲಿಕೆ / ತೂಕ / ಹೆಚ್ಚು-ಕಡಿಮೆ-ಸಮ

ವಿಡಿಯೋ ಪಾಠಗಳು

ನಲಿಕಲಿ ಗಣಿತ | ಒಂದನೇ ತರಗತಿ | ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಚಟುವಟಿಕೆ
ನಲಿ ಕಲಿ, 1ನೇ ತರಗತಿ, ಗಣಿತ, ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಚಟುವಟಿಕೆ, ಮೆಟ್ಟಿಲು ಸಂಖ್ಯೆ 3,4,5 ಮತ್ತು 6
ನಲಿ ಕಲಿ, 1ನೇ ತರಗತಿ, ಗಣಿತ, ಮೆಟ್ಟಿಲು ಸಂಖ್ಯೆ 09,10 ಮತ್ತು 11
ನಲಿ ಕಲಿ, ಒಂದನೇ ತರಗತಿ, ಗಣಿತ, ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, ಮೆಟ್ಟಿಲು ಸಂಖ್ಯೆ 08 ಮತ್ತು 12
https://youtu.be/_3PtnGrt3zkನಲಿ ಕಲಿ, 1 ನೇ ತರಗತಿ, ಗಣಿತ. ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಚಟುವಟಿಕೆ, ಮೆಟ್ಟಿಲು ಸಂಖ್ಯೆ 13
ನಲಿಕಲಿ, ಗಣಿತ, 1ನೇ ತರಗತಿ, ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಚಟುವಟಿಕೆ, ಮೆಟ್ಟಿಲು ಸಂಖ್ಯೆ- 14, ಹತ್ತಿರ-ದೂರ.
ನಲಿ ಕಲಿ, 1ನೇ ತರಗತಿ, ಗಣಿತ. ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಚಟುವಟಿಕೆ, ಮೆಟ್ಟಿಲು ಸಂಖ್ಯೆ 15
ನಲಿಕಲಿ, ಗಣಿತ, 1ನೇ ತರಗತಿ, 🌸ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಚಟುವಟಿಕೆ, ಮೆಟ್ಟಿಲು ಸಂಖ್ಯೆ 16 ಒಂದು – ಹಲವು🌸
1ನೇ ತರಗತಿ, ಗಣಿತ, 🌼ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಸಂಖ್ಯೆ 17 ಮತ್ತು 18🌼
ನಲಿ ಕಲಿ, 1ನೇ ತರಗತಿ, ಗಣಿತ 🌺ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಚಟುವಟಿಕೆ, ಮೆಟ್ಟಿಲು ಸಂಖ್ಯೆ 19,20 ಮತ್ತು 21🌺
ನಲಿ ಕಲಿ, 1ನೇ ತರಗತಿ, ಗಣಿತ, ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಚಟುವಟಿಕೆ, ಮೆಟ್ಟಿಲು ಸಂಖ್ಯೆ- 22,23 ಮತ್ತು 24.