ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು

ವಿಡಿಯೋ ಪಾಠಗಳು

ನಲಿ ಕಲಿ | ಒಂದನೇ ತರಗತಿ | ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನ | ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಚಟುವಟಿಕೆ | ಮೆಟ್ಟಿಲು ಸಂಖ್ಯೆ 6
ನಲಿಕಲಿ | ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನ | 1ನೇ ತರಗತಿ | ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಚಟುವಟಿಕೆ | ಮೆಟ್ಟಿಲು ಸಂಖ್ಯೆ-7 | ಜ್ಙಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳು