ಪೀಠಿಕೆ
ನಾವು 6ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿತಿರುವೆವು. ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳು, ಪೂರ್ಣಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಋಣಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಅತೀ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಪೂರ್ಣಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಪೂಣಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಇತರೇ ಯಾವ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ನೀವು ಗುರ್ತಿಸಿರುವಿರಿ? ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ, ನಾವು ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳು, ಅವುಗಳ ಗುಣಗಳು ಮತ್ತು ಮೂಲಕ್ರಿಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋಣ.

ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳು (Integers)

ಸೂಚನೆ : ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಠಗಳ ವೀಕ್ಷಣೆಯ ಮೂಲಕ ಲೆಕ್ಕ ಬಿಡಿಸುವ ಪ್ರತಿ ಹಂತಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿ ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು.

ವಿಡಿಯೋ ಪಾಠಗಳು

Samveda – 7th – Maths – Poornaankagalu (Part 1 of 3) | (ಭಾಗ – 1)
Samveda – 7th – Maths – Poornaankagalu (Part 2 of 3) | (ಭಾಗ – 2)
Samveda – 7th – Maths – Poornaankagalu (Part 3 of 3) | (ಭಾಗ – 3)

ಅಭ್ಯಾಸಗಳು

ಅಭ್ಯಾಸ 1.1ಗಾಗಿ ಮೇಲಿನ ಲಿಂಕ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
ಅಭ್ಯಾಸ 1.2ಗಾಗಿ ಮೇಲಿನ ಲಿಂಕ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
ಅಭ್ಯಾಸ 1.3ಗಾಗಿ ಮೇಲಿನ ಲಿಂಕ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
ಅಭ್ಯಾಸ 1.4ಗಾಗಿ ಮೇಲಿನ ಲಿಂಕ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.