ಪರಿಮಾಣಗಳ ಹೋಲಿಕೆ – ಅಧ್ಯಾಯ – 8

ಸಂವೇದ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಠಗಳು

Samveda – 7th – Maths – Parimaanagala Holike (Part 1 of 4)

Samveda – 7th – Maths – Parimanagala Holike (Part 2 of 4)

Samveda – 7th – Maths – Parimanagala Holike (Part 3 of 4)

Samveda – 7th – Maths – Parinamagala Holike (Part 4 of 4)

ಅಭ್ಯಾಸಗಳು

ಅಭ್ಯಾಸ 8.1ಗಾಗಿ ಮೇಲಿನ ಲಿಂಕ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.

ಅಭ್ಯಾಸ 8.2ಗಾಗಿ ಮೇಲಿನ ಲಿಂಕ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.

ಅಭ್ಯಾಸ 8.3ಗಾಗಿ ಮೇಲಿನ ಲಿಂಕ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.