ನಮ್ಮ ಶಾಲಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅಘನಾಶಿನಿ ತೀರದ ಕುರಿತು ದರ್ಶನ ಹರಿಕಾಂತರವರ ಲೇಖನ