ಜ ವ ಮ ಬ ನ – 2ನೇ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು

ವಿಡಿಯೋ ಪಾಠಗಳು

ಕನ್ನಡ ಅಕ್ಷರಭ್ಯಾಸ ಹಂತ-2 | ಜ ವ ಮ ಬ ನ | Kannada basic stage-2
ಕನ್ನಡ | ಜ ವ ಮ ಬ ನ | Kannada | 1st std lesson
ನಲಿಕಲಿ ಭಾಷೆ | ಒಂದನೇತರಗತಿ | 2ನೇಮೈಲಿಗಲ್ಲು | ಜ ವ ಮ ಬ ನ
ಕನ್ನಡ | ಒಂದನೆೇ ತರಗತಿ | ಎರಡನೇ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು | ಜ,ವ,ಮ,ಬ,ನ
ಜ,ವ,ಮ,ಬ,ನ ಹಂತದ ಸಾಧನ ಪದಗಳು.