7ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ವಿಷಯದ ‘ಸೀನ ಶೆಟ್ಟರು ನಮ್ಮ ಟೀಚರು’ ಪಾಠದ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಅಧ್ಯಯನ

ಗದ್ದೆ ನಾಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿಡಿಯೋ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಕೆಳಗಿನ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ