ನಮ್ಮ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳ ಕೃಷಿ ಅಧ್ಯಯನದ ಕುರಿತು thestatenetwork ನಲ್ಲಿ ವರದಿ