ಇಂದು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಪ್ರಚಲಿತದಲ್ಲಿರುವ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸಬಹುದು. ಅವುಗಳ ಉದಯ, ವಿಕಾಸ ಹಾಗೂ ಅವು ಬೀರಿರುವ ಪ್ರಭಾವಗಳನ್ನು ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ  ನಾವೀಗ ತಿಳಿಯೋಣ.

ಸರ್ವ ಧರ್ಮ ಚಿಹ್ನೆಗಳು
ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಧರ್ಮಗಳು ಹರಡಿರುವಿಕೆ

ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮ

ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮ ಚಿಹ್ನೆ ಶಿಲುಬೆ
ಚರ್ಚ್ – ಕ್ರೈಸ್ತರ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಂದಿರ
ಚರ್ಚ್ – ಕ್ರೈಸ್ತರ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಂದಿರದ ಒಳನೋಟ
ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪಕ – ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತ (ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್)
ಕ್ರೈಸ್ತರ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥ ಬೈಬಲ್
ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತ ಜನಿಸಿದ ಸ್ಥಳ – ಬೆತ್ಲಹೆಂ
ಯೇಸುಕ್ರೈಸ್ತನ ತಾಯಿ ಮೇರಿ
ಯೇಸುಕ್ರೈಸ್ತನ ಜನಿಸಿದ ಸ್ಥಳ – ಬೆತ್ಲಹೆಂ
ಯೇಸುಕ್ರೈಸ್ತನ ಜನಿಸಿದ ಸ್ಥಳ – ಬೆತ್ಲಹೆಂ
ಬೆತ್ಲಹೆಂ – ಇಸ್ರೇಲ್
ಯೇಸುಕ್ರೈಸ್ತನ ಉಪದೇಶ
ಯೇಸುಕ್ರೈಸ್ತನ ಅನುಯಾಯಿಗಳು
ಯೇಸುಕ್ರೈಸ್ತನನ್ನು ಶಿಲುಬೆಗೆ ಏರಿಸಿರುವುದು.
ಯೇಸುಕ್ರೈಸ್ತನನ್ನು ಶಿಲುಬೆಗೆ ಏರಿಸಿರುವುದು.
ಯೇಸುಕ್ರೈಸ್ತನನ್ನು ಶಿಲುಬೆಗೆ ಏರಿಸಿರುವುದು.
ರೋಮ್ ನ  ಕ್ಯಾಥೊಲಿಕ್ (ಇಟಲಿ)
ಪೋಪ್ ಗುರುಗಳು
ಪೋಪ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್
ಕ್ರಿಸ್ ಮಸ್ ಹಬ್ಬ – ಗೊದಲಿ
ಕ್ರಿಸ್ ಮಸ್ ಹಬ್ಬ
ಜರೂಸಲಮ್ ಪಟ್ಟಣ
ಜರೂಸಲಮ್ ಪಟ್ಟಣ
ಜರೂಸಲಮ್

ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮ

ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದ ಚಿಹ್ನೆ
ಮಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರ್ – ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದ ಸ್ಥಾಪಕರು
ಮಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರ್ ಜನಿಸಿದ ಸ್ಥಳ – ಅರಬ್ ದೇಶದ ಮೆಕ್ಕ ನಗರ
ಮಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರ್ ಜನಿಸಿದ ಸ್ಥಳ – ಅರಬ್ ದೇಶದ ಮೆಕ್ಕ ನಗರ (ಕಾಬಾ)
ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ
ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಮೂಲಗ್ರಂಥ – ಕುರಾನ್
ಅರೇಬಿಕ್ ವರ್ಣಮಾಲೆ
ಮದೀನಾ
ಪ್ರಾರ್ಥನೆ (ನಮಾಜ್)
ಜಕಾತ್ – ಶ್ರೀಮಂತರು ಬಡವರಿಗೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ದಾನ ನೀಡಬೇಕು
ಮೆಕ್ಕಾ – ಮದೀನಾ – ಜೆರುಸಲೆಮ್
ಮಸೀದಿ – ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಂದಿರ
ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯ ವಿನಿಮಯ

ವಿಡಿಯೋ ಪಾಠಗಳು

Samveda – 6th – Social Science – Christa Dharma Mattu Islam Dharma
ಯೇಸು ಕ್ರೈಸ್ತನ ಜನನದ ಕುರಿತು ವಿಡಿಯೋ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಯೇಸು ಕ್ರೈಸ್ತನ ಜನನದ ಕುರಿತು ವಿಡಿಯೋ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಯೇಸು ಕ್ರೈಸ್ತನ ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳ ಕುರಿತು ವಿಡಿಯೋ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ (English)
ಯೇಸು ಕ್ರೈಸ್ತನ ಪುನರ್ಜನ್ಮದ ಕುರಿತು ವಿಡಿಯೋ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ (Hindi)
ಯೇಸು ಕ್ರೈಸ್ತನ ಪುನರ್ಜನ್ಮವಾದ ಸ್ಥಳ ವಿಡಿಯೋ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಯೇಸು ಕ್ರೈಸ್ತ ಜನಿಸಿದ ಸ್ಥಳ ವಿಡಿಯೋ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಮಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರ್ ಜನನದ ವಿಡಿಯೋ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯ ಕಾಬಾ (ಮೆಕ್ಕ) ವಿಡಿಯೋ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

ಈ ಪಾಠದ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳಿಗಾಗಿ ಮೇಲಿನ ಲಿಂಕ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.