ಗದ್ದೆ ನಾಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆ – ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಶೀಲಾ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೌಡ ಹಾಗೂ ಎಸ್.ಡಿ.ಎಮ್.ಸಿ. ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾ ವೆಂಕಟ್ರಮಣ ಗೌಡ ಇವರಿಂದ
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ನಾಟಿ ಕಾರ್ಯ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗದ್ದೆ ನಾಟಿ
ವಿಜಯವಾಣಿ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗದ್ದೆ ನಾಟಿ
ಕರಾವಳಿ ಮುಂಜಾವು ದಿನಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗದ್ದೆ ನಾಟಿ
ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ 19 ನೇ ದಿನ – ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ ಸಸಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಬೇರೂರುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು
ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ 19 ನೇ ದಿನ – ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ ಸಸಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಬೇರೂರುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು
ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ 40 ನೇ ದಿನ
ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ 79 ನೇ ದಿನ
ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ 97 ನೇ ದಿನ
ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ 115 ನೇ ದಿನ
ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ 118 ನೇ ದಿನ – ಗದ್ದೆ ಕೊಯ್ಲು ಸಂಭ್ರಮ
ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯ
ಗದ್ದೆ ಕೊಯ್ಲು ಸಂಭ್ರಮ – ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಎಸ್.ಡಿ.ಎಮ್.ಸಿ.ಯಿಂದ ಉದ್ಘಾಟನೆ
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಗದ್ದೆ ಕೊಯ್ಲು
ಗದ್ದೆ ಕೊಯ್ಲು ತಂಡದೊಂದಿಗೆ
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಗದ್ದೆ ಕೊಯ್ಲು
ಕರಾವಳಿ ಮುಂಜಾವು ದಿನಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗದ್ದೆ ಕೊಯ್ಲು ಸಂಭ್ರಮ
ವಿಜಯವಾಣಿ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗದ್ದೆ ಕೊಯ್ಲು ಸಂಭ್ರಮ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗದ್ದೆ ಕೊಯ್ಲು ಸಂಭ್ರಮ