ಕುಟುಂಬ – 1ನೇ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು

ವಿಡಿಯೋ ಪಾಠಗಳು

ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನ 1 ನೇ ತರಗತಿ ಕುಟುಂಬ
1ನೇ ತರಗತಿ | ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನ | ಕುಟುಂಬ.
ನಲಿಕಲಿ, ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನ | 1ನೇ ತರಗತಿ, ಮೈಲಿಗಲ್ಲು 1 | ಮೆಟ್ಟಿಲು ಸಂಖ್ಯೆ 11 | ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹಾಡು.
ನಲಿಕಲಿ | ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನ | 1ನೇ ತರಗತಿ | ಮೈಲುಗಲ್ಲು 1 | ಮೆಟ್ಟಿಲು ಸಂಖ್ಯೆ 12 ಮತ್ತು 13, ಕುಟುಂಬ
1ನೇ ತರಗತಿ | ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನ | ಮೈಲುಗಲ್ಲು 1 | ಮೆಟ್ಟಿಲು ಸಂಖ್ಯೆ 14 ಮತ್ತು 15
ನಲಿ ಕಲಿ | 1ನೇ ತರಗತಿ | ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನ | ಮೈಲುಗಲ್ಲು- 1 | ಮೆಟ್ಟಿಲು ಸಂಖ್ಯೆ 16 ಮತ್ತು 17