ಓ ಔ ಹ ಶ – 6ನೇ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು

ವಿಡಿಯೋ ಪಾಠಗಳು

ಓ ಔ ಹ ಶ ಕಲಿಕೆ
1ನೇ ತರಗತಿಯ 6ನೇ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಓ, ಔ, ಹ, ಶ… ಅಕ್ಷರಗಳ ಕಲಿಕೆ…
ಹಂತ : 6 ಓ ಔ ಹ ಶ