ಎಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಬರವಣಿಗೆ – 1ನೇ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು

ವಿಡಿಯೋ ಪಾಠಗಳು

2ನೇ ತರಗತಿ ಗಣಿತ | ನಲಿ-ಕಲಿ | 1ನೇ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು | ಎಣಿಕೆ ಬರವಣಿಗೆ | 2nd std maths | nali Kali | 2ne mailigallu
2ನೇ ತರಗತಿ ಗಣಿತ | 1ನೇ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು | ಎಣಿಕೆ ಬರವಣಿಗೆ &ಸ್ಥಾನಬೆಲೆ | 2ne taragathi ganitha | 1ne mailigallu | stanabele