ಉದ್ದ – ಅಧ್ಯಾಯ – 8

ಸಂವೇದ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಠಗಳು

Samveda – 5th – Maths – Udda (Part 1 of 2

Samveda – 5th – Maths – Udda (Part 2 of 2)

ಪೂರಕ ವಿಡಿಯೋಗಳು

ಉದ್ದ | ಐದನೇ ತರಗತಿ | ಗಣಿತ | ಅಧ್ಯಾಯ 8 | Length | Udda| 5th Class Maths Unit 8| Part 1

ಉದ್ದ | ಐದನೇ ತರಗತಿ | ಗಣಿತ | ಅಧ್ಯಾಯ 8 | Length | Udda| 5th Class Maths Unit 8| Part 2

ಉದ್ದ | ಐದನೇ ತರಗತಿ | ಗಣಿತ | ಅಧ್ಯಾಯ 8 | Length | Udda| 5th Class Maths Unit 8| Part 3

ಅಭ್ಯಾಸಗಳು

ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಮೇಲಿನ ಲಿಂಕ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ