ನಮ್ಮ ಶಾಲಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹುಲ್ಕುತ್ರಿ ಒಕ್ಕೋಟಿಯ ಕುರಿತು ದರ್ಶನ ಹರಿಕಾಂತರವರ ಲೇಖನ