ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳು – ಅಧ್ಯಾಯ – 10

ಸಂವೇದ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಠಗಳು

SAMVEDA 5th Maths Ankiamshagalu 1 of 2

SAMVEDA-5th-Maths-Ankiamshagalu – 2 of 2

ಪೂರಕ ವಿಡಿಯೋಗಳು

ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳು | ಐದನೇ ತರಗತಿ | ಗಣಿತ | ಅಧ್ಯಾಯ 10 | Data | anki amshagalu| 5th Class Maths Unit 10| Part 1

ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳು | ಐದನೇ ತರಗತಿ | ಗಣಿತ | ಅಧ್ಯಾಯ 10 | Data | anki amshagalu| 5th Class Maths Unit 10| Part 2

ಅಭ್ಯಾಸಗಳು

https://www.kseebsolutions.com/kseeb-solutions-for-class-5-maths-chapter-10-part-1-in-kannada/

ಅಭ್ಯಾಸ 10.1, 10.2 ಹಾಗೂ 10.3ಗಳಿಗಾಗಿ ಮೇಲಿನ ಲಿಂಕ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.