ಅಂಕಿಗಳ ಬರವಣಿಗೆ – 1ನೇ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು

ಸಂವೇದ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಠಗಳು

Samveda 2021-22
Samveda 2021-22 | Day-07 | Classes 1-3 | Nali-Kali | Kannada

ಪೂರಕ ವಿಡಿಯೋಗಳು

1ನೇ ತರಗತಿ | ನಲಿಕಲಿ ಗಣಿತ | 1ರಿಂದ 5ರವರೆಗೆ ಎಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಬರೆವಣಿಗೆ.
ನಲಿ ಕಲಿ |1ನೇ ತರಗತಿ ಗಣಿತ | ಮೈಲುಗಲ್ಲು-1 | ಮೆಟ್ಟಿಲು ಸಂಖ್ಯೆ-25 ರಿಂದ 35