ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರಮುಖ ಘಟನೆಗಳು – 7ನೇ ತರಗತಿ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ

ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರಮುಖ ಘಟನೆಗಳು – ಅಧ್ಯಾಯ 1 ಪಾಠದ ಪರಿಚಯಭಾರತವನ್ನು ಜಾತ್ಯತೀತ ರಾಷ್ಟ್ರವೆಂದು ಏಕೆ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೆ? ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮತಾವಲಂಬಿಗಳು ಸೌಹಾರ್ದದಿಂದ ಜೀವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ರಿಲಿಜನ್‍ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ತಿಳಿಯೋಣ.ಮಧ್ಯಯುಗದಲ್ಲಿ ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಏಷ್ಯದಲ್ಲಾದ ಭಾರಿ ಸ್ಥಿತ್ಯಂತರಗಳು...

THE QUARREL – 7th English

THE QUARREL – Poem I quarrelled with my brother,I don’t know what about,One thing led to anotherAnd somehow we fell out.The start of it was slight, 5 The end of it was strong,He said he was right,I knew he was wrong!We hated one another.The afternoon turned...

WEALTH AND VALUES – 7th English

WEALTH AND VALUES – Unit-8 Wealth and Values – A Play Here is the story of a rich businessman Mr. Balaji and his sons Gagan and Rahul. Gagan always helped his father and was a very responsible boy. But Rahul was very irresponsible, always enjoying his time...

DEAR GRANDMA AND GRANDPA – 7th English

DEAR GRANDMA AND GRANDPA – Poem When we are with you, we always have fun,You make us feel we’re your special ones!We can tell by the kindness in your smiles,You recall how things look through the eyes of a child.If we really need a hug or two, 5We know that we...

NEST WITH GRAND PARENTS – 7th English

NEST WITH GRAND PARENTS – Unit 7 Lalitha Sridhar 1. “Amma, why are you removing all my things from the cupboard?”. Anjali asked in a voice which sounded like she was ready for a fight. “You already know, Anjali. Dada and Dadi need some place for keeping their...