ಸಹಕಾರ : ಕು. ರಂಜನಾ ಕೃಷ್ಣ ಭಂಡಾರಿ, ಸಹಶಿಕ್ಷಕರು, ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ಹುಲ್ಕುತ್ರಿ.

Some of the useful inventions made by scientists :

Electric bulb – Thomas Alva Edition
Telephone – Alexander Graham Bell
Computer – Charles Babbage
Radio – Guglielmo Marconi
Television – Philo Taylor Farnsworth
Lighthouse
Lighthouse – A structure (such as a tower) with a powerful light that gives a continuous or intermittent signal to navigators.

Glossary

Thrilled – excited, ಪುಳಕ, ರೋಮಾಂಚನ

Sailor – one who travels in the sea, ನಾವಿಕ
Shore – land next to the sea.
Log – a usually bulky piece or length of a cut or fallen tree.

Present and Past tense forms

light – lit

reach – reached

start – started

point – pointed

thrill – thrilled

visit – visited

ask – asked

use – used

help – helped

reply – replied

work – worked

laugh – laughed

keep – keept

know – knew

get – got

build – built

collect – collected

worry – worried

continue – countinued

sail – sailed

say – said

exclaim – exclaimed

Opposite words

dangerous X safe

short X tall

far X near

low X high

old X new, young, ,modern

stop X begin, start, continue

Remember

A trip is a short visit to some place, after which you return home.
A journey means going from one place to another over a long distance.
To travel means to go from place to place.
A voyage is a long journey by sea or air.

Grammar

Four kinds of sentence :

  • Assertive or Declarative Sentence

Ex : Madhavi’s hair is very long.

Mother Teresa is very great.

  • Imperative Sentence

Ex : Post the letter.

Please lend me your dictionary.

  • Interrogative Sentence

Ex : Is prevention better than cure?

Can we achieve anything without hard work?

  • Exclamatory Sentence

Ex : How clever of the humans!

What a great victory!

Video Lesson

The Light House (Part 1 of 2)
The Light House (Part 2 of 2)
Types of sentences : ವಿಡಿಯೋ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
Types of sentences : ವಿಡಿಯೋ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
The Lighthouse ಕುರಿತು ಪಾಠ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
The Lighthouse – ಪಾಠದ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳಿಗಾಗಿ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.

ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

ಈ ಪಾಠದ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.