ಆಹಾರ-ಅಭ್ಯಾಸ – 4ನೇ ತರಗತಿ ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನ

ಆಹಾರ-ಅಭ್ಯಾಸ – ಪಾಠ – 9 ಈ ಪಾಠವನ್ನು ಕಲಿತ ನಂತರ ನೀನು, * ನಾವು ಆಹಾರವನ್ನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸುವೆ. * ಸಾಮೂಹಿಕ ಭೋಜನ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸಬಹುದಾದ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳುವೆ. * ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈವಿಧ್ಯವನ್ನು...

ಸರ್ವಜ್ಞನ ತ್ರಿಪದಿಗಳು – 4ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ

ಸರ್ವಜ್ಞನ ತ್ರಿಪದಿಗಳು – ಪಾಠ – 10 (ಪದ್ಯ) ಅನ್ನವನು ಇಕ್ಕುವುದು | ನನ್ನಿಯನು ನುಡಿಯುವುದು |ತನ್ನಂತೆ ಪರರ ಬಗೆದೊಡೆ ಕೈಲಾಸ |ಬಿನ್ನಾಣವಕ್ಕು ಸರ್ವಜ್ಞ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ತನಗೆ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದು ಪರರಿಂಗೆಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಕೆಟ್ಟಿತ್ತೆನಬೇಡ ಮುಂದಕ್ಕೆ |ಕಟ್ಟಿಹುದು ಬುತ್ತಿ | ಸರ್ವಜ್ಞ ಜಾತಿಹೀನನ ಮನೆಯ | ಜ್ಯೋತಿ ತಾ...

ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ – 4ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ

ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ – ಪಾಠ – 9 ಅಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಶಾಲಾ ಬಯಲಿನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರೂ ಬಹಳ ಸಡಗರ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕುರಿತು ‘‘ಮಕ್ಕಳೇ! ಎಲ್ಲರೂ ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿರಿ’’ ಎಂದರು. ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕರು : ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ದಿನದ ವಿಶೇಷ ನಿಮಗೀಗಾಗಲೆ ತಿಳಿದಿದೆಯಲ್ಲವೇ?ಮಕ್ಕಳು :...

Art – 4th English

Art – UNIT-8 Listen, recite and enjoy: IF I COULD FLY If I had a pair of wings, with which to fly,I’d soar straight away, up into the sky,I’d carry a brush, and paints in colours bright,So I could paint every fluffy cloud in sight,I’d paint them purple, yellow...

ಮಾನಸಿಕ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ – 4ನೇ ತರಗತಿ ಗಣಿತ

ಮಾನಸಿಕ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ – ಅಧ್ಯಾಯ–8 ವಿಡಿಯೋ ಪಾಠಗಳು 4ನೇ ತರಗತಿ ಗಣಿತ ಅಧ್ಯಾಯ-8 ಮಾನಸಿಕ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ.4ne taragathi ganitha adyaya-8 manasika lekkachara 4ನೇ ತರಗತಿ ಗಣಿತ ಅಧ್ಯಾಯ-8 ಮಾನಸಿಕ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಭಾಗ-2)4ne taragathi ganitha adyaya-8 manasika lekkachara 4ನೇ ತರಗತಿ ಗಣಿತ ಅಧ್ಯಾಯ-8 ಮಾನಸಿಕ...