ದತ್ತಾಂಶಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ – 7ನೇ ತರಗತಿ ಗಣಿತ

ದತ್ತಾಂಶಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ – ಅಧ್ಯಾಯ – 3 ಪೀಠಿಕೆ ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ, ನೀವು ವಿವಿಧ ಪ್ರಕಾರದ ದತ್ತಾಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿತಿರುವಿರಿ. ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು, ವರ್ಗೀಕರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸ್ತಂಭಾಲೇಖಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸುವುದನ್ನೂ ನೀವು ಕಲಿತಿರುವಿರಿ. ದತ್ತಾಂಶಗಳ ಸಂಗ್ರಹಣೆ, ದಾಖಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ದತ್ತಾಂಶಗಳ ಮಂಡನೆಯು ನಮ್ಮ...

ಭಿನ್ನರಾಶಿಗಳು ಮತ್ತು ದಶಮಾಂಶಗಳು – 7ನೇ ತರಗತಿ ಗಣಿತ

ಪೀಠಿಕೆ : ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ, ನೀವು ಭಿನ್ನರಾಶಿಗಳು ಮತ್ತು ದಶಮಾಂಶಗಳನ್ನು ಕಲಿತಿರುವಿರಿ. ಭಿನ್ನರಾಶಿಗಳ ಅಧ್ಯಯನವು ಸಮ, ವಿಷಮ ಮತ್ತು ಮಿಶ್ರ ಭಿನ್ನರಾಶಿಗಳೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅವುಗಳ ಸಂಕಲನ ಮತ್ತು ವ್ಯವಕಲನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಭಿನ್ನರಾಶಿಗಳ ಹೋಲಿಕೆ, ಸಮಾನ ಭಿನ್ನರಾಶಿಗಳು, ಸಂಖ್ಯಾರೇಖೆಯ ಮೇಲೆ ಭಿನ್ನರಾಶಿಗಳನ್ನು ಗುರ್ತಿಸುವುದು...

ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳು – 7ನೇ ತರಗತಿ ಗಣಿತ

ಪೀಠಿಕೆನಾವು 6ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿತಿರುವೆವು. ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳು, ಪೂರ್ಣಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಋಣಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಅತೀ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಪೂರ್ಣಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಪೂಣಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಇತರೇ ಯಾವ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ನೀವು ಗುರ್ತಿಸಿರುವಿರಿ? ಈ...