ತ್ರಿಭುಜಗಳ ಸರ್ವಸಮತೆ – 7ನೇ ತರಗತಿ ಗಣಿತ

ತ್ರಿಭುಜಗಳ ಸರ್ವಸಮತೆ – ಅಧ್ಯಾಯ-7 7.1 ಪೀಠಿಕೆ ಒಂದು ಬಹುಮುಖ್ಯ ರೇಖಾಗಣಿತದ ಕಲ್ಪನೆ ಸರ್ವಸಮತೆಯನ್ನು ಕಲಿಯಲು ನೀವು ಈಗ ತಯಾರಾಗಿರುವಿರಿ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ನೀವು ತ್ರಿಭುಜಗಳ ಸರ್ವಸಮತೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಿರಿ. ಸರ್ವಸಮತೆ ಎಂದರೇನು ಎಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೆಲವು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸಂವೇದ...

ತ್ರಿಭುಜ ಮತ್ತು ಅದರ ಗುಣಗಳು – 7ನೇ ತರಗತಿ ಗಣಿತ

ತ್ರಿಭುಜ ಮತ್ತು ಅದರ ಗುಣಗಳು – ಅಧ್ಯಾಯ – 6 6.1 ಪೀಠಿಕೆ 6.2 ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜದ ಮಧ್ಯರೇಖೆಗಳು 6.3. ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜದ ಎತ್ತರಗಳು 6.4. ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜದ ಬಾಹ್ಯ ಕೋನ ಮತ್ತು ಅದರ ಅದರ ಗುಣ ಬಾಹ್ಯಕೋನ ಮತ್ತು ಅದರ ಎರಡು ಅಂತರಾಭಿಮುಖ ಕೋನಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ತ್ರಿಭುಜದ ಬಾಹ್ಯಕೋನದ ಗುಣ ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ. 6.5 ತ್ರಿಭುಜದ...