ಭಾರತ – ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆ – 6ನೇ ತರಗತಿ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ

ಭಾರತ – ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆ – ಅಧ್ಯಾಯ -1 ಪಾಠದ ಪರಿಚಯ ದೇಶದ ಹಿರಿಮೆ ಗರಿಮೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದು ಶಿಕ್ಷಣದ ಒಂದು ಅತ್ಯವಶ್ಯ ಆಯಾಮ. ಇಂತಹ ಅರಿವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಕುರಿತು ಹೆಮ್ಮೆ, ಗೌರವವನ್ನು ಮೂಡಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಏಕತೆಯನ್ನು ತರಬಲ್ಲದು. ಇದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿರಿಸಿ ಭಾರತೀಯರು ವಿವಿಧ...

A SONNET FOR MY INCOMPARABLE MOTHER – 6th English

A SONNET FOR MY INCOMPARABLE MOTHER – Poem Preparatory activity: Using the clues given below, try to write a few lines about your mother: 1) My mother is ———–My mother is ———–My mother is...

MY PEOPLE – 6th English

MY PEOPLE – Poem Preparatory activity : 1. a) Write the names of the professions: A person who mends shoes. – Cobler A person who stitches clothes. – Tailor A person who makes ornaments. – Goldsmith A person who represents people in court....

Neerja Bhanot: Brave in life, Brave in death – 6th English

Neerja Bhanot: Brave in life, Brave in death – Unit – 7 Prose Neerja Bhanot (born on September 7, 1963 – died on September 5, 1986), was a flight attendant for Pan Am Airlines, based in Mumbai, India. She died while saving passengers from terrorists...