ಬೆಳಕು, ಛಾಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಫಲನಗಳು – 6ನೇ ತರಗತಿ ವಿಜ್ಞಾನ

ಬೆಳಕು, ಛಾಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಫಲನಗಳು – ಅಧ್ಯಾಯ-11 ನಮ್ಮ ಸುತ್ತ ಹಲವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬಸ್ಸುಗಳು, ಕಾರುಗಳು, ಬೈಸಿಕಲ್ಲು, ಮರ, ಪ್ರಾಣಿ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ವೇಳೆ ಹೂಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಹೇಗೆ ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ನೀವು ಆಲೋಚಿಸುವಿರಿ?...

ದಶಮಾಂಶಗಳು – 6ನೇ ತರಗತಿ ಗಣಿತ

ದಶಮಾಂಶಗಳು – ಅಧ್ಯಾಯ – 8 ಸಂವೇದ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಠಗಳು Samveda – 6th – Maths – Dashamamshagalu (Part 1 of 2) Samveda – 7th – Maths – Dashamaamshagalu (Part 2 of 2) ಅಭ್ಯಾಸಗಳು KSEEB Solutions for Class 6 Maths Chapter 8 Dasamansagalu Ex 8.1...

ಭಾರತ – ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆ – 6ನೇ ತರಗತಿ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ

ಭಾರತ – ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆ – ಅಧ್ಯಾಯ -1 ಪಾಠದ ಪರಿಚಯ ದೇಶದ ಹಿರಿಮೆ ಗರಿಮೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದು ಶಿಕ್ಷಣದ ಒಂದು ಅತ್ಯವಶ್ಯ ಆಯಾಮ. ಇಂತಹ ಅರಿವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಕುರಿತು ಹೆಮ್ಮೆ, ಗೌರವವನ್ನು ಮೂಡಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಏಕತೆಯನ್ನು ತರಬಲ್ಲದು. ಇದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿರಿಸಿ ಭಾರತೀಯರು ವಿವಿಧ...

A SONNET FOR MY INCOMPARABLE MOTHER – 6th English

A SONNET FOR MY INCOMPARABLE MOTHER – Poem Preparatory activity: Using the clues given below, try to write a few lines about your mother: 1) My mother is ———–My mother is ———–My mother is...